zostań  nowoczesnym nauczycielem

Program i regulamin

ECDL Start

- 4 razy 18 godzin - 4 z 7 wybranych modułow ECDL: Użytkowanie komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusz kalkulacyjny, Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Po zakończeniu każdego modułu uczestnik przystepuje do egzaminu, który odbywa się w siedzibie TWP OR w Siedlcach. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 4 egzaminów uczestnik otrzymuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL Start. Certyfikat uznawany na rynku międzynarodowym.

Techniki multimedialne w pracy nauczyciela 

- 12 godzin na grupę (Techniki wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym / Techniki nagrywania filmów kamerą cyfrową / Wykorzystanie skanera płaskiego do pobierania obrazów i tekstów / Grafika rastrowa – obróbka zdjęć / Grafika wektorowa – rysowanie / Podstawy montażu filmowego / Wykorzystanie własnych materiałów multimedialnych w prezentacjach). 

Zastosowanie platformy e-learningowej w nauczaniu różnych przedmiotów 

- 12 godzin na grupę (Elementy e-learningu w nauczaniu / Rola ucznia na platformie Moodle / Rola nauczyciela na platformie Moodle / Rola prowadzącego na platformie Moodle). 

Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów 

16 godzin na grupę (Efektywne współdziałanie w zespole / Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób / Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach / Rozwijanie i wykorzystywanie myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji / Wyjasnienie świata przyrody w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach).